Семинар

2013-04-18 18:21:24

Он сар

хамрах хүрээ

зөвлөгөө, үзүүлэх ажил

судалгаа, шинжилгээ туршилтын ажил

багшлах арга зүй  ур чадварын сургалт

хичээлийн судалгаа

 

 

                  сэдэв, агуулгын товч

 

 

2-р сар

Биеийн тамирын багш нар

2-р сарын 01

БГД-ын

       40-рсургууль

 

 

2-р сарын 18                     ХУД-ын

15-р сургууль

3-р сар

хичээлийн судалгааны арга зүйн багш нар

 

3-р сарын 15                      БЗД-ын

33-р сургууль

3-р сарын 29

СБД-ын

6-р сургууль

 

 

 

4-р сар

Сургалтын аргын  багш нар

4-р сарын 05                      БГД-ын

47-р сургууль

 

   4-р сарын 19

СХД-ын

12-р сургууль

 

 

 

5-р сар

судалгаа шинжилгээний багш нар

5-р сарын 03

БЗД-ын

   ШавьЦСургууль

 

 

 

5-р сарын 17                      БЗД-ын

21-р сургууль

 

Ангилал : Сургалт семинар | Нийтэлсэн : Sport | Уншсан (33) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“ТАМИРЧИН БАГШ” ТЭМЦЭЭН

2013-04-18 18:13:23

БАТЛАВ

                                                         НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН                                       

                                                                      ДАРГА                           Ц.ОТГОНБАГАНА                                      

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ НАРЫН ДУНД ЯВАГДАХ “ÒÀÌÈÐ×ÈÍÁÀÃØ”ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

 

Нэг. Зорилго

 

ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарыг спортын үйл ажиллагаанд өргөнөөр оролцуулах, нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, волейболын спортыг сурталчилж ур чадварыг нь дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж спортоор тэргүүлэгч багийг шалгаруулахад тэмцээний зорилго оршино.

 

Хоёр. Тэмцээн явагдах хугацаа, тоглолтын журам

 

Тýìöýýíнь волейбол, олс таталтын төрлүүдээр  2012îíû 04 дүгээрñàðûí 27, 28-íы өдрүүдэд БЗД-ын Эрэл сур

гууль дээр зохион байгуулагдана. Ерөнхий боловсролын сургууль /цэцэрлэг/-ийн мэргэжил бүрээс øàëãàðñàí эрэгтэй, эмэгтэй нэг нэг баг оролцох бөгөөд баг тус бүр дасгалжуулагчтайгаа нийлээд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Тэмцээнд энэ хичээлийн жилд тухайн сургууль, цэцэрлэгт үндсэн багшаар ажиллаж байгаа áèåèéí òàìèðûí ìýðãýæëèéí áóñ áàãø íàроролцоно. Тэмцээний журмыг зөрчсөнтохиолдолдбагийг тэмцээнээс хасна.

 Гурав.Тэмцээний зохион байгуулалт

 

Íèéñëýëèéí Бîëîâñðîëûí ãàçàð, Монголын Волейболын холбоотой õàìòðàí òýìöýýíийгзохион  явуулна. Тэмцээнийг спортын холбоодоос томилогдсон шүүгч шүүнэ. Tàìèð÷èí ºãñºí ìýä¿¿ëãèéí äàãóó òýìöýýí äóóñòàë òóõàéí áàãòàà òîãëîõ áà ººð áàãò øèëæèí òîãëîхгүй.

 

Дөрөв. Техникийн зөвлөгөөн, тэмцээний мэдүүлэг

 

Тэмцээний техникийн зөвлөгөөнийг 2013оны 04дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт Багш хөгжлийн ордны505тоот өрөөнд явуулна.Техникийн зөвлөгөөнд НБГ-ын мэргэжилтнүүд, багийн ахлагчийн хамт  багийн мэдүүлэг, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хамт авч ирнэ.           

Тав. Шагнал, урамшуулал

Тэмцээнд амжилттай оролцож 1, 2, 3-р байр эзэлсэнбагийг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, нийлбэр дүнгээр эхний байр эзэлсэí багт шилжин явах цом, өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна. Волейболын төрөлд шилдэг “Тэгш тоглогч” эрэгтэй эмэгтэй тамирчин, хамгийн сайн хөгжөөн дэмжигч багийг шалгаруулж шагнана.

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Ангилал : Уралдаан тэмцээн | Нийтэлсэн : Sport | Уншсан (47) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ХҮҮХЭД БҮРИЙГ АВЬЯАСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ”

2013-04-18 18:09:29

                       БАТЛАВ:                                                                         БАТЛАВ:

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН                             НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫНГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                         Н.БЭГЗ                                ДАРГА                           Ц.ОТГОНБАГАНА

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, МОНГОЛ УЛСЫН ЗУУНЫ МАНЛАЙ СПОРТЫН ЭРДЭМТЭН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР, ПРОФЕССОР ГА. ЦЭРЭНДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ “БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ХҮҮХЭД БҮРИЙГ АВЬЯАСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ”  СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦЭХ  ИЛТГЭЛИЙН УДИРДАМЖ

 

      ЗОРИЛГО:

Шинэчлэлийн засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Зөв Монгол хүн” хөтөлбөр, БШУЯ-ны хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд, Монгол улсын гавьяат багш СХУ-ны Ph.D профессор  Монгол Улсын зууны манлай спортын эрдэмтэн Га. Цэрэндоржийн нэрэмжит нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын багш нарын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулах, хичээлийн технологийг боловсронгуй болгон хөгжүүлж буй бүтээлч арга туршлагыг нээн илрүүлэх,багшийн судалгаа шинжилгээ хийх, илтгэл бичих ур чадварыг сайжруулахад оршино.

 

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:  ЕБС, цэцэрлэгийн биеийн тамирын  багш нар

 

ХУГАЦАА:  Жил бүрийн  V сард,    2013 оны 05 дугаар сарын 24-нд

 

ХААНА:Багшийн Хөгжлийн ордон

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:  

1.    Илтгэлийг  жил бүрийн  05 дүгээр сарын 17-ны 13 цаг хүртэл НБГ-ын 505    тоотод  биеийн тамирын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна.

2.    Илтгэлийг “Word”-ын файлаар болон цаасаар авна.

3.    Ажлын хэсэг илтгэлүүдийг уншиж танилцаад  10 хүртэл илтгэлийг 

шалгаруулж нийслэлийн биеийн тамирын багш нарын нэгдсэнбага хуралд  хэлэлцүүлнэ.

4.    Илтгэлийн ерөнхий чиглэл:

·         Биеийн тамирын боловсролын стандартын шинэчлэл, стандарт хэрэгжүүлэх арга зам

·         Биеийн тамирын хичээлийн арга зүйн шинэчлэлийн асуудлууд

·         Биеийн тамирын сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудлууд

·         Биеийн тамирын хичээлийн технологийн шинэчлэлийн асуудлууд

·          Биеийн тамирын хичээлээр хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга замууд

·         Хүүхдийн авьяасыг нээн илрүүлэх хөгжүүлэхэд биеийн тамирын хичээлийн үр нөлөө

·         Хичээл дэх хүүхэд хөгжүүлэх үр дүнтэй үйл ажиллагаа

·         Суралцагчдын бодит чадварыг хөгжүүлэх арга аргачлал

·         Үнэлгээ ба хүүхдийн хөгжил

·         Суралцагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх арга технологи

           

  

 

 

     Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 

1.    Судалгааны илтгэлбичих,  логик уялдаа холбоо ба дэс дарааллыг баримталсан байх                     

2.    Онол арга зүйн үндэслэлийг оновчтой тодорхойлох                                       

3.    Практик ач холбогдлыг бүрэн гаргах                                             

4.    Шинэлэг тал, шинэ арга зүй технологийн шийдлийг илэрхийлсэн байх                                                            

5.    Илтгэлийн бичлэг,хэл найруулга, хүснэгт, график, зураг зэрэг нь  шинжлэх ухааны судалгааны түвшинд бичигдсэн байх 

6.    Илтгэх ур чадварыг үзүүлэх

7.    Илтгэлийг хэвлэмэл ба файлаар бэлтэж ирүүлэх /А4, фонд Аrial, үсгийн хэмжээ 11, /

 

                                                      

Шагнал урамшуулал:

 

·         Тэргүүн байр- 1 /мөнгөн шагнал/ 

·         Дэд байр -       1 /мөнгөн шагнал/

·         Гутгаар байр-  1/мөнгөн шагнал/ 

·         Тусгай байр -   2 /мөнгөн шагнал/

·         Ирсэн илтгэлүүдээс шалгуур үзүүлэлтийн шаардлага хангасан дараагийн 10 хүртэл илтгэлд батламж олгоно.

 

 

 

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 

Ангилал : Мэдээ | Нийтэлсэн : Sport | Уншсан (452) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй